Në bazë të Rregullores për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane në tërritorin e Vitisë, të premten më 12 prill 2013, nga ora 19:00, do të organizohen zgjedhjet për kryetar dhe këshillin e fshatit Smirë. Takimi organizohet në lokalet e shkollës.

Të drejtë për të zgjedhur dhe për t`u zgjedhur kanë të gjithë banorët e përhershëm të fshatit, mbi 18 vjet.

Këshilli lokal i fshatit duhet të ketë nga 7 deri në 11 anëtarë, varësisht si e përcaktojnë banorët prezent në takim. Për anëtarë të Këshillit të Fshatit me mandat 4 vjeçar, do të zgjedhen kandidatët që marrin numrin më të madh të votave nga numri i përgjithshëm i pjesëmarrësive të tubimit zgjedhor.

Më shumë informata në linkun: http://kk.rks-gov.net/viti/getattachment/Temat/Zgjedhjet-e-keshillave-te-fshaterave/Rregullore-per-organizimin-dhe-bashkepunimin-e-Komunes-me-Fshatrat-2c-Vendbainimet-dhe-lagjet-urbane-ne-territorin-e-Komunes-se-Vitise.pdf.aspx

Leave A Reply